Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic เกี่ยวกับหน่วยงาน

ภารกิจและหน้าที่

ภารกิจและหน้าที่

หน้าที่และอำนาจตามกฎกระทรวง

          บทบาทหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ๓๘๕/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสังกัด ดังนี้

          ๑) ปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนกระทรวงในส่วนภูมิภาคในการอำนวยการ ดำเนินการกำกับ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการปฏิบัติภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัด

          ๒) จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่น รวมทั้งแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

          ๓) กำกับ เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บูรณาการแก้ไขปัญหา และรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

          ๔) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่ากฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล และกิจการประปา สัมปทานรวมทั้งกฎหมายอื่นที่ได้รับมอบหมาย

          ๕) ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ให้คำปรึกษา พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

๑.๓ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย                                                                        

          ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในฐานะผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๕/ว๓๔๒๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดังนี้

          ๑) ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ที่กำหนดให้สำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) เป็นราชการส่วนภูมิภาค

          ๒) ให้ข้อเสนอแนะต่อแผนการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

          ๓) จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ และเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประสานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด (รายปี) โดยเริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

          ๔) จัดทำห้องปฏิบัติการ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่ดำเนินการ
ในพื้นที่จังหวัด เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งรายงานให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบเป็นระยะ

          ๕) ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายหลัก ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและที่ดิน ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และด้านการบริหารจัดการน้ำ โดยมอบผู้รับผิดชอบระดับผู้อำนวยการส่วน

          ๖) รายงานสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) เสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน

 

๑.๔ ภารกิจร่วมกับจังหวัด

          ภารกิจร่วมกับจังหวัดของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้

          ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

                   - วิเคราะห์และประเมินสถานภาพปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด และจัดลำดับความสำคัญเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา

                    - เสนอแผนงาน/แนวทางการดำเนินงาน/โครงการ/งบประมาณ ที่จะบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด

                   - ติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแผนต่อไป

          ๒) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

                    - ประสานงานกับส่วนกลางเพื่อขอรับทราบแนวทางดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

                    - เสนอแผนงาน/แนวทางการดำเนินงาน/โครงการ/งบประมาณที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี

          ๓) ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของจังหวัด

                   - จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดให้สอดคล้องกับภารกิจ

                    - ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง

          ๔) คำรับรองการปฏิบัติราชการ

                    - รวบรวมข้อมูลปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด วิเคราะห์และประเมินข้อมูลในประเด็นปัญหา ประมวลเป็นสถานการณ์สำคัญแนวโน้มของปัญหาเพื่อเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

                    - จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย

                    - ติดตามผลการดำเนินงาน

          ๕) คำของบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

                    - เสนอขอโครงการ/งบประมาณเพื่อจะดำเนินการให้สอดคล้องกับปัญหาของจังหวัด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวง

                   - ดำเนินการตามแผนงานและแผนการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน

          ๖) การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัด

                   - ให้ความร่วมมือและร่วมจัดงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดตามความเหมาะสม

          ๗) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในจังหวัด

                   - การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป

                   - การติดตามโครงการสำคัญที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด