Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเพื่อหารือการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐตามประเด็น (Pain Point)

ประชุมเพื่อหารือการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐตามประเด็น  (Pain Point)

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐตามประเด็น  (Pain Point)   ณ  ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์   ศาลากลาง จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๒ เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำชุดข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น ที่ตอบโจทย์การพัฒนาระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด และการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) โดยการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)