Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดบุรีรัมย์

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 6 เมษายน 2564 ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมและตั้งบูทให้ความรู้และควานสนุกสนานในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชาติและนักเรียนในพื้นที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รักษาระเบียบวินัยและรู้จักหน้าที่ของตนเอง ณ ถนนเสด็จนิวัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แกลเลอรี่