Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนถาน ระดับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนถาน  ระดับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ ( 7 เมษายน 25๖4) ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน ระดับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่วัด ใช้เป็นแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในศาสนสถาน เหมาะแก่การประกอบศาสนกิจ และเกิดเครือข่ายในการขยายองค์กรความรู้ให้กับชุมชนผ่านผู้นำทางศาสนา ซึ่งเคารพเลื่อมใส ศรัทธาของชุมชน ส่งผลให้มีการพัฒนาพื้นที่ในวัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นแบบอย่างด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อขยายผลการดำเนินงานไปยังชุมชนต่อไป โดยมีนายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

แกลเลอรี่