Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ที่เคยได้รับรางวัล เข้าร่วม โครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี จูเนียร์” ๒๕๖๔ เพื่อต่อยอดการดำเนินงานด้านการจัดการขยะจากชุมชนสู่โรงเรียน รวมทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนให้การแก้ไขปัญหาขยะของประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและเกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และออกสำรวจการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โดยการก่อสร้างสะพาน ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

แกลเลอรี่