Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล  ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
(24 มี.ค. ๖4) นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Eia monitoring Committee) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย และโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาลของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด ณ ห้องประชุมโรงแรมเทพนคร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์                      
โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม

แกลเลอรี่