Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมร่วมรณรงค์ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วในพื้นที่ตลาดสด

กิจกรรมร่วมรณรงค์ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วในพื้นที่ตลาดสด

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา ผูัอำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายอธินันท์ มั่นเข็มทอง นักวิชาการสิ่งวดล้อม และนายทศพล ทรวงชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วในพื้นที่ตลาดสด ตามโครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย๋ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม (ร่าง) Road Map การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 ณ ตลาดไนท์บาซาร์ และตลาดสดค้าปลีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์