Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24

โครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24

นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายไพโรจน์ วงษ์ธิ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เข้าร่วมประชุมการพิจารณารูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 348 กับทางหลวงหมายเลข 2073 (แยกนางรอง) ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าพ่อหลักเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน 
สรุปผลการประชุมฯ ได้ดังนี้
1.กรมทางหลวงได้นำเสนอโครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับตัดทางหลวงหมายเลข 24 โดยได้เสนอทั้งทางยกระดับและทางลอดใต้อุโมงค์ให้ผู้ร่วมประชุมรับทราบ ทั้ง 4 รูปแบบ
2.ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงฯ อำเภอนางรอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ต้องการทางยกระดับหรือทางลอดใต้อุโมงค์ โดยเสนอให้ทำบายพาสเลี่ยงเมือง