Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูล
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม” ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563
 ทำการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่
15 – 19 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

คณะกรรมการรับสมัคร ได้ดำเนินการจัดทำประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ฺ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ "๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"  และทำการปิดรับสมัครเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.

ผลดำเนินการ ดังนี้

             1) มีผู้ยื่นเอกสาร หลักฐาน การสมัครทั้งสิ้น จำนวน 249 คน

             2) ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามประกาศรับสมัคร จำนวน 223 คน

             3) ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว มีผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศ รับสมัครฯ จำนวน 26 คน

             4) ไม่มีผู้สมัครในพื้นที่ตำบล ของอำเภอ ดังต่อไปนี้

                 (1) ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

                 (2) ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด

                 (3) ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน

                 (4) ตำบลปังกู และ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย

                 (5) ตำบลมะเฟือง ตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านแวง ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง

                 (6) ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่

                 (7) ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์

เนื่องจากมีข้อจำกัดของระยะเวลาเห็นควรทำการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการฯ  คือ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
ณ บริเวณหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 1 (ด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์)  เริ่มลงทะเบียนสัมภาษณ์ 7.30-8.30 น. เริ่มสัมภาษณ์ เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

doc02010620200625132533

ขนาดไฟล์:4.83 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง