Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสถานที่ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล จำนวนทั้งสิ้น 45 บ่อ ตามโครงการ เสริมสร้างศักยภาพการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ตรวจสถานที่ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล จำนวนทั้งสิ้น 45 บ่อ  ตามโครงการ เสริมสร้างศักยภาพการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ตรวจสถานที่ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล จำนวนทั้งสิ้น 45 บ่อ  ตามโครงการ เสริมสร้างศักยภาพการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

แกลเลอรี่