Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสถานที่ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล จำนวนทั้งสิ้น 29 บ่อ ตามโรงการ เสริมสร้างศักยภาพการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ตรวจสถานที่ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล จำนวนทั้งสิ้น 29 บ่อ  ตามโรงการ เสริมสร้างศักยภาพการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ส่วนทรัพยากรน้ำ ร่วมกับ นายณัฐพล ยืนยิ่ง นายอำเภอหนองหงส์ และคณะฯ ตรวจสถานที่ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล จำนวนทั้งสิ้น 29 บ่อ  ตามโรงการ เสริมสร้างศักยภาพการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

แกลเลอรี่