Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เพื่อซักซ้อมชี้แจงความเข้าใจในประเด็นข้อสั่งการ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ และประกอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ระดับพื้นที่ และรายงานความคืบหน้ามาตรการ งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ประชุม ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เพื่อซักซ้อมชี้แจงความเข้าใจในประเด็นข้อสั่งการ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ และประกอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ระดับพื้นที่ และรายงานความคืบหน้ามาตรการ งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุม ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เพื่อซักซ้อมชี้แจงความเข้าใจในประเด็นข้อสั่งการ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ และประกอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ระดับพื้นที่ และรายงานความคืบหน้ามาตรการ งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้รายงาน ความคืบหน้าเป็นประจำทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกในวันที่ 30 มกราคม 2563 ตามคำสั่งด่วนที่สุดที่ ทส 0207.3 3 / ว146 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 และให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน ตามข้อสั่งการตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ ทส 0207.3 / ว65 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหาร เพื่อให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

 

แกลเลอรี่