Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียด และแนวทางโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงาน เพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนพลังงานในชุมชน และโครงการบริหารจัดการขยะและกำจัดขยะ มูลฝอย ประจำปี 2563 บรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดการขยะชุมชน ให้แก่ ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน

 

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะฯ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร โครงการบริหารจัดการขยะและกำจัดขยะ มูลฝอย ประจำปี 2563 บรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดการขยะชุมชน ให้แก่ ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน เพื่ออบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องในการจัดการขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่การทิ้งขยะให้ถูกที่ รวมถึงเพิ่มการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะระหว่างชุมชนกับภาครัฐ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 13.30 น. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะทำงาน  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียด และแนวทางโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงาน เพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนพลังงานในชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

แกลเลอรี่