Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล ของโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล  ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วยตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า อัตราจ้าง 15,000 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราจ้าง 8,690 บาท ค่าครองชีพ 1,310 บาท รวม 10,000 บาท จำนวน 2 ตำแหน่งบัดนี้ การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

      1.นางสาวนภัสสร หิ่งห้อย

สำรอง

      1.นางสาวจารวี  ศรีพรหม

      2.นางสาวจุรีรัตน์ บัวศรี

  ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

      1.นายภัทรศยา  หลอมประโคน

       2.นางสาวจิตติมา  วุฒิยา

สำรอง

       1.นางสาววทานิกา  ภักดี

       2.นางสาวสุดา  กริดรัมย์

       3.นางสาวอัมพวรรณ อุไรพันธ์

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นให้มารายงานตัวในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.  ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ์