Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

วันนี้ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสา แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บร. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล) เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณามอบหมายเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”  ให้แก่นายสา แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนร่วม สมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” โดยรับเครื่องหมายฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล) ในฐานะผู้บังคับการกองการอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเครื่องหมายฯ

แกลเลอรี่