Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำนางรอง ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำนางรอง ครั้งที่ 1/2561

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำนางรอง
สบอ.7(นครร าชสีมา)
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.เวลา  09.00 - 14.00 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำนางรอง ครั้งที่ 1/2561 ณ สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำนางรอง โดยมีนายภุชงค์ สินธุรัตน์  ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสา  แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานที่ประชุมแทน
2.เวลา14.30-16.30น.หน.เขตฯร่วมประชุมแนวทางจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขการตัดไม้ทำลายป่าการบุกรุกที่ดินของรัฐระดับอำเภอโดยมีนายชาลี  แจ้งรัมย์  ปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนนายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานที่ประชุมฯ
3. สถานการณ์ทั่วไปปกติ

นายสมคิด   จันทรคาต  หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้รายงาน

แกลเลอรี่