Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

นำคณะเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม และส่วนทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย

นำคณะเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม และส่วนทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย

วันที่ ๒๘ พ.ค ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายสา แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม และส่วนทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย ดังนี้
๑.ให้บริการทำบัตร สมาชิก ทสม.
๒. แนะนำขั้นตอนการขออนุญาตขุดเจาะและใช้น้ำบาดาล
และเวลา ๑๓.๐๐ น. ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณฝายสำนักสงฆ์ป่าน้ำอ้อม และบริเวณฝายบ้านโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งตรวจคุณภาพน้ำ กรณี มีประชาชนร้องเรียนว่ามีปลาตายบริเวณดังกล่าว

แกลเลอรี่