Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตลาดยาว (พื้นที่แก้มลิง) ตำบลมะเฟืองและตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบิง-กุดอาฮึม ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

จัดประชุมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตลาดยาว (พื้นที่แก้มลิง) ตำบลมะเฟืองและตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบิง-กุดอาฮึม ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

นายสา แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้นางนันทวรรณ  เหล่าฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยนายจตุพร ชาวดร นวค.ปก. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและส่วนราชการภูมิภาคของ ทส. จัดประชุมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตลาดยาว (พื้นที่แก้มลิง) ตำบลมะเฟืองและตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบิง-กุดอาฮึม ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งหารือระเบียบ กฎหมายและ วิธีปฏิบัติต่างๆ ของการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดเตรียมเสนองบประมาณทั้งสองโครงการกว่า 400 ล้านบาทของกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการรองรับการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งสอง โดยมีนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม

แกลเลอรี่