Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และเก็บข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ท้องที่ ทต.ปะคำ และอบต.หูทำนบ อ.ปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และเก็บข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ท้องที่ ทต.ปะคำ และอบต.หูทำนบ อ.ปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๑ นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา  แก้วมะเริง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นายอภินันท์  มั่นเข็มทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่จาก สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา) ลงพื้นที่สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และเก็บข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ท้องที่ ทต.ปะคำ และอบต.หูทำนบ อ.ปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

แกลเลอรี่