Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และเก็บข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ท้องที่ อบต.หนองโดน ทต.ทะเมนชัย และอบต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และเก็บข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ท้องที่ อบต.หนองโดน ทต.ทะเมนชัย และอบต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๘ ก.พ.๖๑ นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา  แก้วมะเริง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และนายอภินันท์  มั่นเข็มทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และเก็บข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ท้องที่ อบต.หนองโดน ทต.ทะเมนชัย และอบต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

แกลเลอรี่