Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาระกิจส่วน ใน สนง.

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดบุรีรัมย์

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 6 เมษายน 2564 ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมและตั้งบูทให้ความรู้และควานสนุกสนานในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชาติและนักเรียนในพื้นที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รักษาระเบียบวินัยและรู้จักหน้าที่ของตนเอง ณ ถนนเสด็จนิวัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

7 เม.ย. 64

กิจกรรมส่วนสิ่งแวดล้อม

ดูทั้งหมด
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนถาน  ระดับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนถาน ระดับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ ( 7 เมษายน 25๖4) ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน ระดับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่วัด ใช้เป็นแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในศาสนสถาน เหมาะแก่การประกอบศาสนกิจ และเกิดเครือข่ายในการขยายองค์กรความรู้ให้กับชุมชนผ่านผู้นำทางศาสนา ซึ่งเคารพเลื่อมใส ศรัทธาของชุมชน ส่งผลให้มีการพัฒนาพื้นที่ในวัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นแบบอย่างด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อขยายผลการดำเนินงานไปยังชุมชนต่อไป โดยมีนายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

7 เม.ย. 64

กิจกรรมส่วนทรัพยากรน้ำ

ดูทั้งหมด
โครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24

โครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24

นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายไพโรจน์ วงษ์ธิ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เข้าร่วมประชุมการพิจารณารูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 348 กับทางหลวงหมายเลข 2073 (แยกนางรอง) ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าพ่อหลักเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน สรุปผลการประชุมฯ ได้ดังนี้ 1.กรมทางหลวงได้นำเสนอโครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับตัดทางหลวงหมายเลข 24 โดยได้เสนอทั้งทางยกระดับและทางลอดใต้อุโมงค์ให้ผู้ร่วมประชุมรับทราบ ทั้ง 4 รูปแบบ 2.ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงฯ อำเภอนางรอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ต้องการทางยกระดับหรือทางลอดใต้อุโมงค์ โดยเสนอให้ทำบายพาสเลี่ยงเมือง

5 มี.ค. 64

กิจกรรมส่วนยุทธศาสตร์

ดูทั้งหมด
ประชุม Video Conference เพื่อชี้แจงคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นฯ

ประชุม Video Conference เพื่อชี้แจงคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นฯ

วันนี้ ( 2 เมษายน 25๖4) นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางปราณี ชินบุตร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมประชุม Video Conference เพื่อชี้แจงคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นฯ ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4

2 เม.ย. 64