Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาระกิจส่วน ใน สนง.

กิจกรรมส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ดูทั้งหมด
ประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐ จังหวัดบุรีรัมย์ (คพร.จังหวัดบุรีรัมย์) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐ จังหวัดบุรีรัมย์ (คพร.จังหวัดบุรีรัมย์) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันนี้ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวุฒิชัย พิรุณสุนทร ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายไพโรจน์ วงษ์ธิ ผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดบุรีรัมย์ (คพร.จังหวัดบุรีรัมย์) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมฝ่ายคํา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายดํารงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

30 มิ.ย. 65

กิจกรรมส่วนทรัพยากรน้ำ

ดูทั้งหมด

กิจกรรมส่วนอำนวยการ

ดูทั้งหมด
อบรมการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อบรมการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายวุฒิชัย พิรุณสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ส่วนอำนวยการ เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน ณ อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม

11 พ.ค. 65