Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาระกิจส่วน ใน สนง.

กิจกรรมส่วนทรัยพากรธรรมชาติ

ดูทั้งหมด
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำนางรอง ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำนางรอง ครั้งที่ 1/2561

เวลา 09.00 - 14.00 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำนางรอง ครั้งที่ 1/2561 ณ สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำนางรอง โดยมีนายภุชงค์ สินธุรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสา แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานที่ประชุมแทน 2.เวลา14.30-16.30น.หน.เขตฯร่วมประชุมแนวทางจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขการตัดไม้ทำลายป่าการบุกรุกที่ดินของรัฐระดับอำเภอโดยมีนายชาลี แจ้งรัมย์ ปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนนายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานที่ประชุมฯ

4 ก.ค. 61

กิจกรรมส่วนทรัพยากรน้ำ

ดูทั้งหมด
ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล

ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล

วันที่ ๒๔-๒๕ พ.ค.๒๕๖๑ นายสา แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางนันทวรรณ เหล่าฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายจรูญศักดิ์ กองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวศศิมา นามภักดี พนักงานทั่วไป ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญิญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธาน

25 พ.ค. 61