Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาระกิจส่วน ใน สนง.

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(VDO Conference)

ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(VDO Conference)

วันที่ 19 เมษายน 2564 นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและอสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม และนายวรวุฒิ วงศ์ข้าหลวง ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ เขตตราชการที่ 13 (นายเจริญ ซื้อตระกูล)ชี้แจงกรณ๊การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)และรายงานการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัรมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

26 เม.ย. 64

กิจกรรมส่วนสิ่งแวดล้อม

ดูทั้งหมด
ประเมินให้คำแนะนำศาสนสถาน ครั้งที่ 1/4

ประเมินให้คำแนะนำศาสนสถาน ครั้งที่ 1/4

วันที่ 23 เมษายน 2564 นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและอสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมตรวจประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน ประจำปี 2564 ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ เจ้าหน้าทีเทศบาลตำบลหนองปล่อง ร่วมตรวจประเมินให้ตำแนะนะแก่ศาสนสถานให้ผ่านเกณฑ์การส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วัดโนนสุวรรณ ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ และวัดตาเหล็ง ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

26 เม.ย. 64

กิจกรรมส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ดูทั้งหมด
ประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 22 เมษายน 25๖4 นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายวรวุฒิ วงศ์ข้าหลวง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม

26 เม.ย. 64

กิจกรรมส่วนทรัพยากรน้ำ

ดูทั้งหมด
โครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24

โครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24

นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายไพโรจน์ วงษ์ธิ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เข้าร่วมประชุมการพิจารณารูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 348 กับทางหลวงหมายเลข 2073 (แยกนางรอง) ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าพ่อหลักเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน สรุปผลการประชุมฯ ได้ดังนี้ 1.กรมทางหลวงได้นำเสนอโครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับตัดทางหลวงหมายเลข 24 โดยได้เสนอทั้งทางยกระดับและทางลอดใต้อุโมงค์ให้ผู้ร่วมประชุมรับทราบ ทั้ง 4 รูปแบบ 2.ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงฯ อำเภอนางรอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ต้องการทางยกระดับหรือทางลอดใต้อุโมงค์ โดยเสนอให้ทำบายพาสเลี่ยงเมือง

5 มี.ค. 64

กิจกรรมส่วนยุทธศาสตร์

ดูทั้งหมด
ประชุม Video Conference เพื่อชี้แจงคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นฯ

ประชุม Video Conference เพื่อชี้แจงคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นฯ

วันนี้ ( 2 เมษายน 25๖4) นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางปราณี ชินบุตร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมประชุม Video Conference เพื่อชี้แจงคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นฯ ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4

2 เม.ย. 64