Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
crane

ส่วนอำนวยการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

30 มี.ค. 64

กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560

30 มี.ค. 64

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขี้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560

30 มี.ค. 64

กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560

30 มี.ค. 64

กฏกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ พ.ศ.2560

30 มี.ค. 64

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขี้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560

25 พ.ค. 61

รายงานประจำปี

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 6.46 Mb ดาวน์โหลด: 4737 ครั้ง
23 พ.ค. 61

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 59.34 Mb ดาวน์โหลด: 4736 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 31 รายการ
< 1 2 3 4