Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
crane

ส่วนอำนวยการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

30 มี.ค. 64

คำสั่ง ทส.ที่ 78/2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุสำหรับหน่วยงานตามกลุ่มภารกิจฯ

30 มี.ค. 64

หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่2)

30 มี.ค. 64

หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่บวกับพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่3)

30 มี.ค. 64

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องการจัดทำข้อตกเป็นหนังสือในกรณีอื่น ตาม พ.ร.บ.

30 มี.ค. 64

กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มี.ค. 64

กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

30 มี.ค. 64

กฏกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

30 มี.ค. 64

กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560

จำนวนทั้งหมด 31 รายการ
< 1 2 3 4