Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
crane

ส่วนอำนวยการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

30 มี.ค. 64

หนังสือด่วนที่สุด นร 0702/ว114 10 กันยายน 2563 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน

30 มี.ค. 64

บัญชีราคาามาตรฐานครุภัณฑ์ 1

30 มี.ค. 64

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาฯ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.41 Mb ดาวน์โหลด: 4740 ครั้ง
30 มี.ค. 64

หนังสือด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.4/56538 11/11/63 เรื่อง ข้อหารือแนวทางการจัดทำสัญญาโดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

30 มี.ค. 64

หนังสือ ด่วนที่สุด กค(กวจ)0405.2/ว 581 7/12/63 เรื่อง การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า

30 มี.ค. 64

หนังสือด่วนที่สุด กค(กวจ)0405.4/54870 3 พ.ย.63 ข้อหารือกรณีการทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์

30 มี.ค. 64

กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด: 4739 ครั้ง
30 มี.ค. 64

กค(กวจ)0405.2/050689 เรื่อง ข้อหารือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

จำนวนทั้งหมด 31 รายการ
< 1 2 3 4 >