Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
crane

การดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

17 มิ.ย. 64

O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

17 มิ.ย. 64

O17E-Service

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 3.85 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
17 มิ.ย. 64

O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17 มิ.ย. 64

O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ข้อมูลผู้รับบริการ)

16 มิ.ย. 64

O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สถิติคำขอและการออกใบอนุญาต ส่วนทรัพยากรน้ำ)

16 มิ.ย. 64

O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สถิติการให้บริการของหน่วยงาน ๖ เดือนแรกของปีพ.ศ.๒๕๖๔)

16 มิ.ย. 64

O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือการดำเนินงานตาม ม.80 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวลด้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535)

16 มิ.ย. 64

O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ(หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล)

จำนวนทั้งหมด 54 รายการ
<< < 3 4 5 6 7 >