Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
crane

การดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

17 มิ.ย. 64

O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

17 มิ.ย. 64

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

17 มิ.ย. 64

O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

17 มิ.ย. 64

O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(การมีส่วนร่วม)

17 มิ.ย. 64

O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

17 มิ.ย. 64

O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

17 มิ.ย. 64

O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

17 มิ.ย. 64

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จำนวนทั้งหมด 54 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>