Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
crane

การดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

17 มิ.ย. 64

O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

17 มิ.ย. 64

O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

17 มิ.ย. 64

O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

17 มิ.ย. 64

O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน(ประมวลจริยธรรมข้าราชการ)

17 มิ.ย. 64

O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน

17 มิ.ย. 64

O39แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการรทุจริตประพฤติมิชอบ

17 มิ.ย. 64

O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

17 มิ.ย. 64

O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนทั้งหมด 54 รายการ
1 2 3 4 5 > >>