Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
crane

(พ.ร.บ.) ระเบียบต่างๆ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 เม.ย. 64

พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2561

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด: 4637 ครั้ง
8 เม.ย. 64

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

30 มี.ค. 64

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.47 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
30 มี.ค. 64

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.04 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
30 มี.ค. 64

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

30 มี.ค. 64

พระราชบัญญัติสวนป่า

30 มี.ค. 64

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 update

30 มี.ค. 64

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2