Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
crane

(พ.ร.บ.) ระเบียบต่างๆ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

8 เม.ย. 64

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

30 มี.ค. 64

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.47 Mb ดาวน์โหลด: 3380 ครั้ง
30 มี.ค. 64

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.04 Mb ดาวน์โหลด: 3380 ครั้ง
30 มี.ค. 64

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

30 มี.ค. 64

พระราชบัญญัติสวนป่า

30 มี.ค. 64

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 update

30 มี.ค. 64

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

30 มี.ค. 64

พระราชบัญญํติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

จำนวนทั้งหมด 10 รายการ
1 2