Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์

หน้าที่และอำนาจ

- การจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

- จัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด

- ประสานการจัดทำแผนการบริหารจัดการ แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เครือข่ายการมีส่วนร่วม

- จัดทำคำของบประมาณประจำปีต่อสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองทุนต่างๆ

- จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ รวมทั้งรายงานประจำปี

- กำกับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ งบประมาณ

-ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการหรือปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย