Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ส่วนทรัพยากรน้ำ

หน้าที่รับผิดชอบ
ฝ่ายน้ำผิวดิน
  • ประสานการจัดทำแผนการจัดการน้ำของจังหวัด 
  • ประสานการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บำรุงรักษาและระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด 
  • กำกับดูแลกิจการประปาสัมปทานของน้ำผิวดินในระดับจังหวัด 
  • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 ฝ่ายน้ำบาดาล
  • อนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล
  • ประสานการจัดการน้ำบาดาล เพื่อแก้ไข ปัญหาภัยแล้งของจังหวัด
  • กำกับ ดูแล กิจการประปาสัมปทานของน้ำบาดาลในระดับจังหวัด
  • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  •