Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

 

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

มีอำนาจและหน้าที่

1. การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมกำกับดูแลโรงงานแปรรูไม้ โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ และการอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโว่ยนต์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการทำไม้สวนป่า ตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่าและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. รับคำขออนุญาตตรวจสอบพื้นที่การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ รับคำขอตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาอนุญาตการขอผ่านทางหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. จัดทำแผนและบูรณาการ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรทางและที่ดินในระดับจังหวัด

6. ส่งเสริม เผลแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการมมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติ

7. การดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย