Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

หน้าที่รับผิดชอบ
ฝ่ายการอนุรักษ์และส่งเสริม
 • จัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด 
 • ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัด 
 • ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด 
 • ประสานการเฝ้าระวัง ดูแล ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
 • ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายอนุญาต
 • การอนุญาต  ควบคุม กำกับ ดูแล โรงงานไม้แปรรูป โรงค้าไม้แปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐ์
 • การอนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแล การมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์
 • การอนุญาตการขึ้นทะเบียนและการตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน
 • การอนุญาติการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่
 • การอนุญาตอืนๆตามกฎหมายที่ผู้ว่าราชการได้รับมอบอำนาจ(ยกเว้นการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า)
 • ประสานการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย