Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนสิ่งแวดล้อม

ส่วนสิ่งแวดล้อม

ส่วนสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งการปฏิบัติงานดังนี้

  1. ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- จัดทำแผนสิ่งแวดล้อมของจังหวัดรวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

- ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติงานร่วมกันหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  2.ฝ่ายควบคุมมลพิษ

- ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล แหล่งกำเนิดมลพิษ

- ประสานให้คำแนะนำการควบคุมมลพิษ

 

  •