Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนสิ่งแวดล้อม

ส่วนสิ่งแวดล้อม

 หน้าที่รับผิดชอบ

ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  • จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติการเพิ่มการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
  • ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
  • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 ฝ่ายควบคุมมลพิษ
  • ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ
  • ประสานให้คำแนะนำ การควบคุมมลพิษ
  • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  •