Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic เกี่ยวกับหน่วยงาน

ภารกิจและหน้าที่

ภารกิจและหน้าที่

 
ภารกิจและหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
1. จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
2. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
3. เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กำกับดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ และบำรุงรักษาระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. กำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลและกิจการประปา
5. ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในฐานะผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ที่กำหนดให้สำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เป็นราชการส่วนภูมิภาค
2. ให้ข้อเสนอแนะต่อแผนการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
3. จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2564 และเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประสานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ระดับจังหวัด (รายปี) โดยเริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 4. จัดทำห้องปฏิบัติการ (Operation Room ) และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในห้องปฏิบัติการรวมทั้งรายงานให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ทราบเป็นระยะ
5. ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและที่ดิน ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และด้านการบริหารจัดการน้ำ โดยมอบผู้รับผิดชอบระดับผู้อำนวยการส่วน 6. รายงานสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) เสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกวันที่ 25 ของเดือน